روش هاي فيوژن MIS

 • فيوژن بين مهره اي جانبي با حداقل تهاجم (XLIF) و (DLIF)
 • فيوژن بين مهره اي خلفي كمري با حداقل تهاجم (PLIF)
 • فيوژن بين مهره اي transformational كمري با حداقل تهاجم (TLIF)
 • فيوژن خلفي قفسه سينه با حداقل تهاجم
 • فيوژن بين مهره اي جانبي با حداقل تهاجم
 • فيوژن بين مهره اي جانبي دو انتها (XLIF)
 • فيوژن بين مهره اي جانبي مستقيم (DLIF)  

اين ها روش هايفيوژن MISهستند كه در بيماران مبتلا به بي ثباتي ستون فقرات استفاده مي شوند، بي ثباتي ستون فقرات در اين بيماران ناشي از خرابي ديسك ها و يا مفاصل فاست است كه باعث حركت غير طبيعي و درد و از دست دادن ارتفاع فضاي ديسك بين مهره ها مي شود كه اين نيز باعث فشار اعصاب نخاعي خارج شونده از كانال نخاعي ، لغزش يك مهره بر ديگري، و يا تغيير در انحناي طبيعي ستون فقرات مي شود. تفاوت اصلي در اين رويكردها منطقه اي از بدن است كه از طريق آن به ستون فقرات مي توان دسترسي پيدا كرد

فيوژن بين مهره اي جانبي با حداقل تهاجم (XLIF) و (DLIF)

براي دسترسي به ستون فقرات قدامي و فضاي ديسك، يك برش ۵ سانتي متري در پهلوي بيمار ايجاد مي شود، و معمولا يك برش ۲٫۵ سانتي متري ديگري نيز درست پشت برش اول ايجاد مي شود. علاوه بر فلوروسكوپي، عقب برنده ها يا رتراكتورهاي ويژه تصاوير اشعه ايكس حين عمل جراحي ستون فقرات را فراهم مي آورند. عقب برنده ها و يا پورتال هاي لوله اي در امتداد وجوه جانبي اجسام مهره اي رد شده و قرار داده مي شوند كه بر روي آن ها عمل انجام مي شود.

تجهيزات نظارتي و كنترل كننده به منظور مكان يابي جايگاه ابزار ها در رابطه با اعصاب نخاعي استفاده مي شود. مواد ديسك از ستون فقرات خارج شده و با پيوند استخوان جايگزين مي شود و همچنين ساختاري از كيج، ساخته شده از استخوان، تيتانيوم، فيبر كربن يا پليمر، از آن حمايت مي كند. اين عامل باعث ايجاد ثبات بيشتر شده و به ترميم استخوان كمك مي كند. گاهي اوقات، جراحان با روش ديگري، پيچ هاي كوچكي را از پشت، در ستون فقرات قرار مي دهند. اين روش محدود به يك يا دو سطح و تنها مهره هاست كه مي تواند به وضوح از طرف پهلوها به آن دسترسي يافته و عمل را انجام داد. اين روش به طور معمول حدود ۱ يا ۱:۳۰ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

از آنجا كه اين يك روش نسبتا جديد است، داده هاي بسيار كمي از پيامدهاي طولاني مدت آن وجود دارد. به طور كلي، خون بسيار كمي با اين روش از دست مي رود. بسياري از بيماران در عرض چند ساعت به صورت سرپايي هستند و روز بعد از بيمارستان مرخص مي شوند. بيماران اغلب در عرض چند هفته مي توانند كار خود را از سر گيرند.

فيوژن mis بين مهره اي خلفي كمري با حداقل تهاجم (PLIF)

اين يكي از روش هايفيوژن MISاست كه در بيماراني انجام مي شود كه مبتلا به درد ريشه اي و مكانيكي مقاوم به درمان در ناحيه ي كمر در ارتباط با اسپونديلوليستزي، بيماري دژنراتيو ديسك و فتق ديسك مكرر هستند. اين روش از پشت (خلف)، در حالي كه بيمار بر روي شكم خود قرار دارد، انجام مي شود.

با استفاده از راهنماي اشعه ايكس، دو برش ۲٫۵ سانتي متري در يكي از دو طرف كمر ايجاد مي شود. عضلات به تدريج گشاد شده و عقب برنده ها يا رتراكتورهاي لوله اي به منظور  دسترسي به منطقه آسيب ديده ستون فقرات كمري وارد بدن مي شوند. لامينا به منظور رويت ريشه هاي عصبي خارج مي شود. مواد ديسك از ستون فقرات خارج شده و با پيوند استخوان و تكيه گاهي ساختاري از طريق يك كيج از جنس استخوان، تيتانيوم، فيبر كربن يا پليمر، جايگزين مي شود. رتراكتورهاي لوله اي خارج شده و باعث مي شود عضلات گشاد شده دوباره به حالت اول باز گردند، و برش ها بسته شوند. اين روش به طور معمول ۳ تا ۳:۳۰ ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

در مطالعه اي از ۳۱ بيمار كه تحت عمل جراحي MIS PLIF قرار گرفتند ، خون كمتري از دست رفت، آسيب به بافت و زمان عمل كم بود، بهبود سريع و فيوژن استخواني نيز وجود داشت. در دو بيمار ، در حالت ايده آل پيچ هاي پديكل مهره قرار داده نشد، اما هيچ آسيبي در ريشه ي عصبي يا عدم موفقيت در ترميم ايجاد نشد و در نتيجه عمل مجدد مورد نياز نبود. نتايج كلي كوتاه مدت عالي بود.

فيوژن بين مهره اي transformational كمري با حداقل تهاجم (TLIF)

اين روشفيوژن MISكه به TLIF ميني اوپن نيز معروف است، در بيماران مبتلا به درد ريشه اي و مكانيكي مقاوم به درمان در ناحيه ي كمر در ارتباط با اسپونديلوليستزي، بيماري دژنراتيو ديسك و فتق مكرر ديسك انجام مي شود. علاوه بر اين، روش TLIF ممكن است براي بيماران مبتلا به كمر درد ناشي از بي ثباتي ستون فقرات، تروماي نخاعي يا براي درمان پسودوآرتروز نيز بكار رود. اين روش براي بيماراني كه ريشه هاي عصبي به هم چسبيده در فورامن دارند منع مي شود. اين اتفاق بسيار نادر است اما ممكن است در حين عمل ديده شود. اين روش از پشت (خلف)، در حالي كه بيمار بر روي شكم خود قرار دارد، انجام مي شود. تفاوت عمده در رويكرد TLIF اين است كه جراحي از يك طرف انجام مي شود، و پيوند استخوان به فضاي ديسك از طريق آن يك طرف وارد مي شود.

با استفاده از راهنماي اشعه ايكس، دو برش ۲ الي ۴ سانتي متري در  4 الي ۵ سانتي متري پهلو به سمت خط وسط كمر ايجاد مي شوند.. عضلات به تدريج گشاد شده و عقب برنده ها يا رتراكتورهاي لوله اي به منظور  دسترسي به منطقه آسيب ديده ستون فقرات كمري وارد بدن مي شوند. لامينا به منظور رويت ريشه هاي عصبي خارج مي شود و مفاصل فاست ممكن است به منظور ايجاد فضاي بيشتر براي ريشه هاي عصبي تراشيده و يا خارج شوند. مواد ديسك از ستون فقرات خارج شده و با پيوند استخوان و تكيه گاه ساختاري از طريق يك كيج از جنس استخوان، تيتانيوم، فيبر كربن يا پليمر، به همراه ميله و پيچ جايگزين مي شوند. جراحان ممكن است از طريق روش زير پوستي پيچ هاي كوچكي در طرف ديگر ستون فقرات قرار مي دهد تا بدين طريق باعث ثبات بيشتر شود. رتراكتور لوله اي خارج شده و موجب مي شود عضلات گشاد شده مجدداً به حالت اول باز گردند، و برش بسته شود. انجام اين روش به طور معمول حدود ۲:۳۰ ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

يك مطالعه مقايسه اي در مورد ۲۰ بيمار كه تحت MIS TLIF با كمك آندوسكوپي قرا گرفته بودند با گروهي از بيماراني كه از طريق روش  PLIF باز براي بيماري دژنراتيو يك سطحي تحت درمان قرار گرفته بودند، نتايج زير را به همراه داشت. در گروه TLIF، خون كمتري در حين عمل از دست مي رفت، زمان بستري در بيمارستان كوتاه تر بود و استفاده از مسكن بعد از عمل به طور قابل توجهي كاهش مي يافت.

در مطالعه اي بزرگتر از ۴۹ نفر ۴۵ بيمار هم كمر درد داشتند و هم درد ريشه اي در پا و ۴ نفر بقيه كمر درد داشتند)، نتايج بسيار اميدوار كننده بود. يازده تن از بيماران، جراحي قبلي در همان سطح ستون فقرات داشتند. پس از عمل، تمام ۴۵ بيماري كه هم كمردرد داشتند و هم درد ريشه اي در پا، خبر از بهبود در علائم خود دادند. چهار بيمار مبتلا به كمر درد نيز خبر از كاهش درد دادند. ۱۸ ماه بعد از عمل، فيوژن در همه بيماران محكم و  موفقيت آميز بود. به نظر مي رسيد بيماران در مقايسه با روش باز TLIF، درد كمتري بعد از عمل داشتند به طوري كه استفاده از داروهاي مسكن درد ۲-۴ هفته بعد از عمل متوقف شد.

فيوژن خلفي قفسه سينه با حداقل تهاجم

فيوژن قفسه سينه ممكن است به عنوان درمان جراحي براي طيف گسترده اي از بيماري ها ، از جمله تروما، تغيير شكل ، تومور و عفونت به شمار بيايد. عمل هاي جراحي باز سنتي براي درمان بيماري ستون فقرات مي تواند با عوارض مهم مربوط به اين روش هاي جراحي همراه باشد.

پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي به توسعه روش هايفيوژن MISخلفي براي همجوشي يا فيوژن قفسه سينه منجر شده است. در عمل فيوژن خلفي قفسه سينه، يك برش در پشت به سمت خط وسط كمر ايجاد مي شود. علاوه بر فلوروسكوپي كه حين عمل جراحي ستون فقرات تصاوير اشعه ايكس را به دست مي دهد، رتراكتورهاي ويژه نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. تجهيزات نظارتي و كنترلي به منظور تعيين مكان ابزار در ارتباط با اعصاب نخاعي استفاده مي شود.

در حال حاضر، تكنيك هاي فيوژن خلفي MIS در درجه اول براي برقراري ثبات در صدمات ناشي از ضربه استفاده مي شود، اي در حالي است كه برخي از جراحان ممكن است از اين روش ها براي درمان تومورها ، عفونت ها يا بيماري دژنراتيو ديسك نيز استفاده كنند. اين روش به طور معمول ۳ الي ۳:۳۰ ساعت به طول مي انجامد، البته در مورد اختلالات پيچيده تر نخاعي، عمل ممكن است طولاني تر نيز باشد.

نتيجه

مطالعه اي بزرگ بر روي ۱۰۴ بيمار مبتلا به ضربه ستون فقرات كه تحت عملMIS با تثبيت ترانس ماسكيولار پيچ پديكول در قفسه سينه و ستون فقرات كمري قرار گرفتند، نتايج زير را به همراه داشت. در مجموع، ۸۷ درصد از پيچ ها مناسب و خوب در نظر گرفته شد، ۱۰ درصد قابل قبول و ۳ درصد غير قابل قبول در نظر گرفته شد. انجام مجدد جراحي، كه هميشه از طريق تكنيك هاي MIS انجام مي شود، در نه بيمار به دليل تغيير مكان پيچ پديكول و در دو نفر به دليل سفت كردن ناقص پيچ پايه مورد نياز شد. در كل گروه بيماران، دو بيمار بدليل مكان غير قابل قبول پيچ دچار درد ريشه اي جديدي شدند كه به طور كامل پس از تغيير مكان پيچ حل شد و در دو بيمار تاخير در بهبودي زخم ديده شد. هيچ بيماري اختلال عصبي جديدي را تجربه نكرد.

رفع فشار MIS و روش هاي درماني شكست

 • ميكرو ديسككتومي
 • ميكرو اندوسكوپيك لامينكتومي
 • فورامينوتومي گردن با حداقل تهاجم (MICF)
 • X-STOP1/2 IPD با حداقل تهاجم
 • ورتبروپلاستي و كيفوپلاستي

ميكرو ديسككتومي

اين روش كه به آن ميكرو لومبار ديسككتومي نيز گفته مي شود، يك روش بسيار رايجفيوژن MISبراي رفع فشار در بيماران مبتلا به فتق ديسك كمري مي باشد. اين عمل شامل خارج كردن بخشي از ديسك مهره اي است كه دچار فتق شده و باعث فشردگي ريشه عصب نخاعي مي شود. اين روش از پشت (خلف) بيمار انجام مي شود، در حالي كه وي بر روي شكم خود قرار گرفته است.

يك برش ۱ الي ۲ سانتي متري طولي در خط وسط كمر، دقيقاً بالاي ناحيه ي فتق ديسك، ايجاد مي شود. رتراكتورهاي ويژه و يك ميكروسكوپ جراحي براي تجسم منطقه ي ستون فقرات، با برش حداقل يا بدون برش عضلات مجاور و بافت نرم، استفاده مي شوند. پس از اين كه رتراكتور در جاي خود قرار مي گيرد، اشعه ايكس براي تاييد تشخيص ديسك مناسب استفاده مي شود.

مقدار كمي از استخوان لاميناي بالايي ممكن است در ابتدا به منظور رويت فتق ديسك برداشته شود. ريشه عصبي و ساختارهاي عصبي محافظت شده و با دقت طوري به عقب كشيده مي شوند كه فتق ديسك را بتوان خارج كرد. مناطق اطراف براي حصول اطمينان از اين كه هيچ قطعه ي ديگر فتق ديسك باقي نمانده باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند. اين روش به طور معمول حدود ۱ ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

مطالعات پژوهشي متعدد منتشر شده در مجلات پزشكي نشان مي دهد كه ۹۰-۹۶ درصد از بيماراني كه تحت اين روش جراحي قرار گرفتند نتايج خوب يا عالي از عمل جراحي ميكروديسككتومي را تجربه نمودند. در بيشتر بيماران، كاهش سريع درد و بازگشت به عملكرد طبيعي وجود داشت.

ميكروآندوسكوپيك لامينكتومي

ميكروآندوسكوپيك لامينكتومي يا همان ميكرولامينكتومي، روشفيوژن MISبراي رفع فشار است كه در بيماران مبتلا به تنگي بيمارگونه و دردناك فقرات كمري انجام مي شود. اين جراحي شامل از بين بردن اسپورهاي (زايده هاي) آرتريتي (مربوط به ورم مفاصل) و بزرگ است كه اعصاب نخاعي را فشرده مي سازند. اين روش جراحي از پشت (خلف) بيمار انجام مي شود، در حالي كه وي بر روي شكم خود قرار گرفته است.

يك برش ۲ الي ۳ سانتي متري طولي در خط وسط كمر، دقيقاً بالاي ناحيه ي فتق ديسك، ايجاد مي شود. رتراكتورهاي ويژه و يك ميكروسكوپ جراحي براي تجسم منطقه ي ستون فقرات، با برش حداقل يا بدون برش عضلات مجاور و بافت نرم، استفاده مي شوند. پس از اين كه رتراكتور در جاي خود قرار مي گيرد، اشعه ايكس براي تاييد تشخيص ديسك مناسب استفاده مي شود.

جراح تمام يا بخشي از لامينا را خارج مي كند و نيز ممكن است فورامينوتومي نيز انجام دهد، كه در آن استخوان پوشاننده عصب آسيب ديده با يك مته كوچك برداشته مي شود. ريشه عصبي و ساختارهاي عصبي محافظت شده و با دقت طوري به عقب كشيده مي شوند كه اسپوز يا زايده ي استخواني را بتوان خارج كرد. مناطق اطراف براي حصول اطمينان از اين كه هيچ استخوان يا هيچ بخش ديگري از فتق ديسك باقي نمانده باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند. اين روش به طور معمول حدود ۱ الي ۱:۳۰ ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

مطالعات پژوهشي متعدد منتشر شده در مجلات پزشكي نشان مي دهد كه ۸۵-۹۵ درصد از بيماراني كه تحت اين روش جراحي قرار گرفتند، نتايج خوب يا عالي از عمل جراحي ميكروآندوسكوپيك لامينوكتومي را تجربه نمودند. در بيشتر بيماران، كاهش سريع درد و بازگشت به عملكرد طبيعي وجود داشت.

فورامينوتومي گردن با حداقل تهاجم (MICF)

اين روشفيوژن MISبراي رفع فشار مي باشد. در اين روش، فضايي كه در آن ريشه هاي عصبي نخاع از كانال نخاعي گردن خارج مي شوند (فورامن بين مهره اي)، بزرگتر مي شود. تنگي اين فضا را مي توان به دليل فتق ديسك ، اسپور استخواني، رباط و يا مفاصل ضخيم شده دانست، كه ممكن است به فشردگي و دردناك شدن اعصاب منجر شود. اين روش جراحي از پشت (خلف) بيمار انجام مي شود، در حالي كه وي بر روي شكم خود قرار گرفته است.

يك برش ۱ الي ۲ سانتي متري در ناحيه ي آسيب ديده ي گردن ايجاد مي شود. با استفاده از يك ميكروسكوپ جراحي و راهنماي اشعه ايكس، عضلات به تدريج گشاد شده و عقب برنده ها يا رتراكتورهاي لوله اي به منظور  دسترسي به منطقه آسيب ديده ستون فقرات گردن وارد مي شوند. سپس مواد ديسك يا استخوان و يا رباط هاي ضخيم شده به منظور رفع فشار در طناب نخاعي و يا اعصاب نخاعي خارج مي شوند. رتراكتور لوله اي خارج مي شود و از اين رو ماهيچه هاي گشاد شده به حالت اول خود بر مي گردند و برش بسته مي شود. اين روش به طور معمول حدود ۲ ساعت به طول مي انجامد.

نتيجه

بررسي نمودار چند مركزي ۷۳ بيمار كه از گذشته تحت عمل MICF قرار گرفته اند در يك دوره پيگيري ۴۰ ماهه، نتايج زير را نشان داد:

در دوره ي ۴۰ ماهه، ۲۱ درصد از بيماران علائم ريشه اي داشتند كه ۱۱ درصد از آن ها عود علائم قبل از عمل و ۹ درصد، علائم ريشه اي با الگوي متفاوت را گزارش دادند. ۹ بيمار از ۷۳ نفر نيازمند فيوژن يا همجوشي گردن در اين دوره ۴۰ ماه شدند.

روش X-STOP1/2 IPD با حداقل تهاجم

اين روشفيوژن MISدر بيماران مبتلا به تنگي بيمارگونه و دردناك فقرات كمري انجام مي شود. يك ايمپلنت، به نام X -STOP ® IPD Implant بين دو استخوان به نام زايده ي خاري (يا اسپينوس پراسس) در پشت ستون فقرات قرار مي گيرد. هدف از اين اقدام كمك به باز نگه داشتن فضاي بين دو استخوان زايده ي خاري است، كه اين نيز به نوبه ي خود منجر به كاهش اعصاب فشرده شده و دردناك مي شود كه مي تواند منجر به تنگي كانال فقرات كمري شود. اين دستگاه مي تواند در يك يا دو سطح از ستون فقرات كمري كار گذاشته شود. اين روش در حالي انجام مي شود كه بيمار به پهلوي خود قرار گرفته به طوري كه ستون فقرات در حين قرار دادن ايمپلنت در موقعيت خميده قرار مي گيرد .

با استفاده از راهنماي اشعه ايكس، ايمپلنت از طريق يك برش كوچك در پوست پشت وارد مي شود. هنگامي كه ايمپلنت كار گذاشته مي شود، برش بسته مي شود. اين روش به طور معمول حدود ۴۵ دقيقه الي ۱:۳۰ ساعت به طول مي انجامد.

بيماراني كه شرايط زير را دارند ممكن است واجد شرايط اين روش گردند:

 • سن ۵۰ سال و بالاتر با تشخيص راديولوژيك تنگي كانال نخاعي كمري
 • اختلال متوسط در توانايي عملكرد و تجربه ي درد هنگام خم شدن به جلو

بيماراني كه شرايط زير را دارند ممكن است واجد شرايط اين روش نباشند:

 • حساسيت به تيتانيوم يا آلياژ تيتانيوم
 • نوع آناتومي ستون فقرات كه مانع از كاشت دستگاه شود و يا باعث شود كه دستگاه در بدن ثابت نشود
 • سندرم دم اسبي ، فشردگي عصب نخاعي كه باعث اختلال در عملكرد روده و يا مثانه
 • شكستگي استخوان يا پوكي استخوان شديد

نتيجه

در يك مطالعه تحقيقي و كنترل شده ي دو ساله بر روي ۱۰۰ بيمار در نه بيمارستان در سراسر ايالات متحده آمريكا X-STOP® IPD ®System مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج حاصل با نتايج ۹۱ بيمار كه با روش هاي غير جراحي، يعني درمان احتياطي، معالجه شده بودند مقايسه شد. نتايج باليني بيش از دو سال بعد از عمل اندازه گيري نشد.

 • حدود ۵۰ درصد از بيماراني كه تحت جراحي قرار گرفته بودند، درجه اي از تسكين درد و توانايي افزايش سطح فعاليت هاي خود را كسب نمودند كه به عنوان نتيجه موفقيت آميز در دو سال بعد از عمل محسوب مي شود.
 • در طول مطالعه، ۶ درصد از بيماران نتايج نامطلوب درماني را تجربه نمودند و خواستار لامينكتومي شدند (خارج كردن بخشي از مهره ها در ستون فقرات)، كه در آن عمل، دستگاه X -STOP ® IPD®  خارج مي شد.
 • در يك بيمار ايمپلنت پس از سقوط، از مكان خود خارج شد كه بعداً از بدن برداشته شد.
 • در سه بيمار عمل مجدد مورد نياز شد.

ورتبروپلاستي و كيفوپلاستي

ورتبروپلاستي براي درمان شكستگي هاي ناشي از فشردگي مهره ها ( VCF) در اوايل دهه ي ۱۹۹۰ در ايالات متحده معرفي شد. اين روش معمولا به صورت سرپايي انجام مي شود، البته برخي از بيماران به مدت يك شب در بيمارستان مي مانند. اين روش ممكن است با بي حسي موضعي و تزريق مسكن بصورت وريدي يا بيهوشي عمومي انجام شود. با استفاده از اشعه ايكس، سوزن كوچكي، حاوي سيمان استخواني اكريليك كه بصورت خاصي فرموله شده، به مهره تخريب شده تزريق مي شود. سيمان در عرض چند دقيقه سخت شده و باعث تقويت و تثبيت مهره هاي شكسته مي شود. اكثر كارشناسان معتقدند كه كاهش درد از طريق حمايت و ثبات مكانيكي توسط سيمان استخوان تامين مي شود. عمل ورتبروپلاستي، بسته به تعداد مهره هاي تحت درمان، معمولا حدود ۱ تا ۲ ساعت به طول مي انجامد.

يك روش جديدتر، به نام كيفوپلاستي، روشي است كه قبل از تزريق سيمان به مهره انجام مي شود. ابتدا، دو برش كوچك ايجاد مي شود و يك كاوشگر داخل فضاي ستون فقرات، جايي كه در آن شكستگي رخ داده، قرار مي گيرد. استخوان كنده مي شود و به هر طرف يك بالون وارد مي شود. اين دو بالن سپس با ماده ي حاجب پر مي شوند ( كه باعث رويت آن ها با استفاده از تصاوير راهنماي اشعه X مي شود) تا زماني كه به ارتفاع مورد نظر گسترش يافته و خارج شوند. سپس فضاهاي ايجاد شده توسط بالن با سيمان پر مي شود. كيفوپلاستي مزاياي بيشتري در زمينه ي بازگرداندن ارتفاع ستون فقرات دارد.

نتيجه

ميزان عوارض حاصل از ورتبروپلاستي و كيفوپلاستي در كمتر از ۲ درصد براي استئوپروزي VCF و تا ۱۰ درصد براي VCF بدخيم مربوط به تومور برآورد شده است.